[Info] Ruling Date of The lawsuit between JYJ vs. SM on September 13th, 2012

Tòa án đã thông báo ngày đưa ra quyết định về Vụ kiện để làm sáng rõ việc vô hiệu hóa bản hợp đồng bất công – Ngày 13 tháng 9.

Credit: @WidM_
Shared by: JYJ3 + InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s